شرح اخبار

همکاری با مؤسسه فرهنگی دار الاکرام

شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا با مؤسسه فرهنگی دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع) بهمنظورحمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان آغاز به همکاری نمود .این مؤسسه که فعالیت خود را از سال 1380 آغاز نموده با شعار" تحصیل حق همه کودکان است" ،تا کنون فعالیتهای گسترده و قابل توجهی در زمینه تحصیل و رفاه کودکان و نوجوانان بد سرپرست به انجام رسانده است


شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا با مؤسسه فرهنگی دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع) بهمنظورحمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان آغاز به همکاری نمود

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code