شرح اخبار

برگزاری مجامع عادی سالیانه


با عنایت به پایان سال مالی منتهی به 92/10/30 و انجام عملیات حسابرسی و اخذ گزارش مقبول، جلسه مجمع عادی سالیانه برای دوره فوق الذکر در تاریخ 92/12/10 با حضور 100% سهامداران تشکیل و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

-ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 92/10/30.

-تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 92/10/30.

-انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مؤسسه آرمانی راهبرد به عنوان بازرس علی البدل.

-انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت.

با عنایت به سود خالص دوره منتهی به 92/10/30 به میزان 1،719 میلیارد ریال، مجمع با تقسیم سود به میزان 1،620 میلیارد ریال بین سهامداران موافقت نمود.

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code