شرح اخبار

تغییر اعضای هیأت مدیره

 


مجمع عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 30/10/1392 حاوی انتخاب اعضای هیأت مدیره در تاریخ 16/12/1392 برگزار گردید و پس از انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره و نمایندگان حقیقی، جلسه هیأت مدیره در تاریخ 19/12/1391 برگزار و سمت هر یک از اعضا به شرح زیر تعیین گردید :

1-وحید صدوقی                   به نمایندگی از شرکت ارتباطات سیار ایران                    رئیس هیأت مدیره

2- حمیدرضا رفیعی               به نمایندگی از شرکت نقش اول کیفیت                  نایب رئیس هیأت مدیره

3-محمد جواد سلیمی          به نمایندگی از شرکت پرداخت اول کیش(جیرینگ)               عضو هیأت مدیره

4-علی فیاض بخش                                                                                            مدیرعامل

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code