هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره/ مدیر

به نمایندگی از

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محمد جواد سلیمی

ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

نائب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل

دکتری

حسابداری

علی مقیمی

نقش اول کیفیت (سهامی خاص)

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

مخابرات

علی فیاض بخش

پرداخت اول کیش(سهامی خاص)

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

مجتبی مهدوی

-

مدیر مالی و اداری

کارشناسی ارشد

حسابداری

وحید عباسیون

-

مدیر سرمایه گذاری

دانشجوی دکتری

مدیریت مالی

حجت الله نجف پور

-

مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب کار

دانشجوی دکتری

مدیریت مالی