جزییات خبر

عنوان :15 اسفند آخرین مهلت برخورداری از بخشش جر...
تاریخ خبر :۲/۱۸/۲۰۱۸
رضا امیدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: افرادی که در موعد مقرر نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند از بخشودگی جرائم مالیاتی می توانند برخوردار شوند. وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 بحث جدیدی با عنوان نرخ صفر مالیاتی مطرح شده که در برگیرنده بخشی از معافیت های مالیاتی است. وی افزود: منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن، مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. امیدی گفت: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنان با نرخ صفر محاسبه می شود. وی ادامه داد قبل از رسیدگی مالیاتی، دعوتنامه ای برای صاحبان مشاغل و شرکت ها مبنی بر ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مربوطه ارسال می شود که متأسفانه برخی از مودیان به این موارد توجه نکرده و علاوه بر عدم برخورداری از هر گونه معافیت، مشمول جرایم مالیاتی نیز می شوند. وی از صاحبان صنایع و مشاغل آزاد خواست که در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام کنند تا مشمول جریمه نشوند زیرا در ابتدای سال این بخشش ها اعمال نخواهد شد. وی همچنین از محقق شدن درآمد مالیاتی سال جاری برای استان حدود 75 درصد اعلام و ابراز : امیدواری کرد: این درآمد بر اساس برنامه زمانبندی محقق شود.
Back